Dr. sc. Ivica Raguž – novi redoviti profesor u trajnom izboru

ĐAKOVO (TU) – Redoviti profesor, predsjednik Katedre fundamentalne, dogmatske i ekumenske teologije i vršitelj dužnosti dekana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dr. sc. Ivica Raguž, nakon što je ispunio zakonske uvjete, 10. veljače 2023., temeljem Odluke Matičnoga odbora za područje humanističkih znanosti – polja filozofije i teologije o ispunjavanju svih uvjeta, izabran je na više znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija. To je ujedno i najviše znanstveno-nastavno radno mjesto na fakultetima.

Prof. dr. sc. Ivica Raguž, rođen je 26. rujna 1973. u Osijeku. Osnovnu školu završio je u Đakovu 1988., a maturirao 1992. na Interdijecezanskoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Zagrebu. Od 1992. do 1994. studirao je filozofiju i teologiju na Teologiji u Đakovu te je potom teološke studije nastavio na Papinskome sveučilištu Gregoriana u Rimu, gdje je diplomirao 1997. Potom je na istom sveučilištu upisao poslijediplomski studij iz fundamentalne teologije. Jedan semestar (zimski semestar 1997./98.) studirao je i u Cambridgeu (SAD) na „Weston Jesuit School of Theology“. Godine 1998. zaređen je za svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije. Magisterij znanosti postigao je 15. lipnja 1999. na temu „Pojam uzvišenoga kod Immanuela Kanta i Hansa Ursa von Balthasara“, a doktorat znanosti u području fundamentalne teologije stekao je 24. siječnja 2002. na temu „Smisao za bogo-ljudsko. Transcendentalno-teološka rasprava o estetikama Immanuela Kanta i Hansa Ursa von Balthasara“ na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu.

Prof. dr. sc. Ivica Raguž zaposlen je na KBF-u u Đakovu 2002. godine. U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta izabran je 2007. te je potom 2011. i 2017.  godine napredovao u zvanjima, izborom prvo u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog te potom u zvanje redovitog profesora.

Profesor Raguž predaje kolegije iz dogmatske teologije na KBF-u u Đakovu, gdje je bio voditelj Odsjeka sustavne teologije (2010. – 2014.), prodekan za znanost (2008. – 2010.), potom i dekan u mandatu od 2014. – 2018. godine.

Glavni i odgovorni urednik fakultetskog znanstvenog časopisa „Diacovensia“ bio je od 2008. do 2016., a od 2009. do danas glavni je urednik Međunarodnoga katoličkog časopisa „Communio“ (hrvatska redakcija). Stručno se usavršavao kroz Erasmus program mobilnosti u nekoliko navrata (Lueven, Belgija; Muenster, Njemačka; Salamanca, Španjolska). Studijski i istraživački boravio je 2012. godine u Parizu („Centre Sèvres“) te je slobodnu studijsku godinu (sabbatical) 2018. proveo u Milanu.

Do sada je kao autor ili priređivač objavio 49 knjiga, autor je brojnih radova u znanstvenim i stručnim publikacijama te osvrta, recenzija i intervjua. Autor je priloga u mjesečnim pastoralnim revijama „Svjetlo Riječi“, „Živo vrelo“ te „Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije“. Antonija Pranjković