Bula imenovanja novoga pomoćnog đakovačko-osječkog biskupa

ĐAKOVO (TU) – Tijekom liturgijskoga slavlja biskupskoga ređenja novog pomoćnog biskupa đakovačko-osječkog Ivana Ćurića, nakon zamolbe preč. Ivana Jurića, Apostolsko pismo pape Franje, kojim imenuje novog pomoćnog biskupa đakovačko-osječkog, na latinskom jeziku započeo je čitati Apostolski nuncij u HR mons. Giuseppe Pinto, a cjelovit prijevod Pisma na hrvatskom jeziku pročitao je tajnik Apostolske nuncijature mons. Janusz Blachowiak:

“Franjo, biskup sluga slugu Božjih, ljubljenomu sinu Ivanu Ćuriću, svećeniku Đakovačko-osječke nadbiskupije, tamošnjemu generalnom vikaru, imenovanome pomoćnom biskupu istoga Sjedišta te izabranome naslovnom biskupu Tele, pozdrav i apostolski blagoslov. U zajedništvu Kristova poslanja, Mi, kojima je po Božjoj providnosti povjerena sveopća Crkva, brižno pritječemo u pomoć onim pastirima duša, koji zbog pastoralnih potreba traže od Nas pomoćnike kako bi mogli lakše vršiti svoju službu. Sada pak posebno mislimo na Crkvu đakovačko-osječku, čiji je nadbiskup, časni brat Đuro Hranić, upitao da mu se dodijeli pomoćni biskup. Na tebe, dakle, ljubljeni sine, mislimo, koji si dosad predano i razborito vršio pastoralnu službu te si vlastite vrline potvrdio u svojoj nadbiskupiji, osobito kao nastavnik, odgojitelj, rektor Bogoslovnog sjemeništa i generalni vikar. Stoga, čuvši mišljenje Kongregacije za biskupe, Našom apostolskom vlašću imenujemo te naslovnim biskupom Tele i pomoćnim biskupom Đakovačko-osječke nadbiskupije, sa svim pravima i obvezama po odredbama Zakonika kanonskog prava. Rado ti dopuštamo da biskupsko ređenje primiš od katoličkog biskupa gdje god želiš izvan grada Rima, držeći se liturgijskih propisa. No, prije toga trebat ćeš položiti ispovijest vjere i dati prisegu vjernosti Nama i Našim nasljednicima po zakonima i propisima Crkve. Neka te s tvojim nadbiskupom metropolitom povezuje sveza zajedništva i ljubavi. Konačno, ljubljeni sine, potičemo te da, po zagovoru Blažene Marije Djevice i svetoga Ivana Apostola, sa svom poniznošću i blagošću te marljivim svakodnevnim služenjem u evangelizaciji donosiš obilan plod, sačuvaš jedinstvo Duha svezom mira (usp. Ef 4,1-3), kojim se uvećava slava Božja i puk kršćanski. Dano  u  Rimu,  kod  Sv.  Petra,  dana  jedanaestog  mjeseca  ožujka,  godine Gospodnje dvije tisuće devetnaeste, šeste Našega pontifikata. Franjo, papa.“

FRANCISCUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI, dilecto Filio IOANNI ĆURIĆ, presbytero archidioecesis Diacovensis-Osijekensis, ibique hactenus Vicario Generali, nominato Auxiliari eiusdem Sedis simulque electo Episcopo titulari Telensi, salutem et Apostolicam Benedictionem.

In communione Christi missionis, Nos, quibus Ecclesia universa divinitus est concredita, sollicite succurrimus iis Pastoribus animarum qui de pastoralibus necessitatibus a Nobis adiutores petunt, quo facilius munus suum exsequi valeant. Nunc vero singillatim de Ecclesia Diacovensi-Osijekensi cogitamus, cuius sacrorum Antistes, Venerabilis Frater Georgius Hranić, poposcit ut Auxiliaris sibi daretur. De te quidem, dilecte Fili, cogitavimus qui hucusque diligenter prudenterque operam navasti pastoralem et ingenium tuum in archidioecesi tua confirmasti praesertim utpote professor educatorque, rector Seminarii Maioris et Vicarius Generalis. Ideo, audito consilio Congregationis pro Episcopis, Apostolica Nostra potestate te Episcopum nominamus titulo TELENSEM simulque Auxiliarem archidioecesis Diacovensis- Osijekensis, cum omnibus facultatibus obligationibusque secundum normas Codicis Iuris Canonici. Ut ordinationem episcopalem suscipias a catholico Episcopo ubivis extra Urbem, servatis liturgicis praescriptionibus, libenter tibi permittimus. Sed antea fidei professio erit tibi facienda et fidelitatis ius iurandum in Nos et Nostros Successores dandum secundum Ecclesiae leges normasve. Coniungat te cum Archiepiscopo Metropolita tuo vinculum communionis et caritatis. Te denique, dilecte Fili, adhortamur ut, Beata Maria Virgine et sancto Ioanne Apostolo intercedentibus, cum omni humilitate et mansuetudine ac quotidiano diligenti ministerio multum in evangelizationis opus conferas, serves unitatem Spiritus in vinculo pacis (cfr Eph 4, 1-3), quibus augeatur gloria Dei et agmen christianorum.

Datum Romae, apud S. Petrum, die undecimo mensis Martii, anno Domini bismillesimo undevicesimo, Pontificatus Nostri sexto.

                                                                     FRANCISCUS PP.

Tiskovni ured